Historie našeho odboru

  1892 - 1918

Odbor Klubu českých turistů byl v Turnově založen v roce 1892. Plně se zaměřil na budování a značení stezek a vyhlídkových bodů a na rozvoj turistiky v Českém ráji.

Již v roce 1894 byla z rozpočtu KČT postavena během jednoho roku rozhledna na Kopanině a odbor se stal jejím prvním správcem právě tak jako hradu Frýdštejna, který koupilo ústředí. Na národopisné výstavě v Praze v roce 1895 dal klub umístit rozlehlý obraz (10 x 8,5 m) od Mikoláše Alše '' Pobití Sasíků pod Hrubou Skalou '', který je dnes umístěn v turnovském muzeu. V roce 1896 zhotovil učitel F. Roštejnský dvě plastické mapy pro informovanost o turistických možnostech v okolí.

Velkou péči věnoval odbor zřizování a udržování turistických nocleháren a zřídil fond podpory studujícím při prázdninových cestách. Roku 1899 získal odbor klubovnu v sokolovně a vydal barevný propagační plakát '' Turnov a okolí. Prof. K. Resl se stal od roku 1898 prvým jednatelem a od roku 1903 předsedou odboru. Z dalších funkcionářů uvádíme lékárníka J. Radského a F. Šlechtu.

Začátek století byl ve znamení vydávání propagačních materiálů - 300 pětibarevných map okresu (1906), propagačních letáků, které byly rozdávány při všesokolském sletu v Praze, plakátu „Český ráj" (1909) a v roce 1911 mapy značených cest. V roce 1908 umístil odbor velké mapy na radnici a u hotelu Slavie a v roce 1912 u nádraží. Připravovanou velkou opravu Frýdštejna a rozhledny na kopanině znemožnila první světová válka, která také utlumila vycházkovou a spolkovou činnost. Koncem roku 1919 měl odbor 158 členů.

1918 -1945

Již rok po ukončení války byla ustanovena v Turnově župa Českého ráje z Klubů českých turistů z celé oblasti. Na výroční schůzi v roce 1921 mohl odbor konstatovat znovuvyznačení nejen všech nejdůležitějších turistických stezek včetně orientačních tabulek, ale i opravu rozhleden na Hlavatici a na Kopanině. Předsedou byl zvolen F. Wait, místopředsedou J. Janků, jednatelem prof. Herbst a pokladníkem J. Rochovanský. V následujících letech vzrůstala činnost odboru - zvýšil se počet členů, sílila výletová činnost. V rámci propagace Turnovska vydal odbor pohlednice a průvodce po městě a okolí a na „Všeobecné krajinné výstavě" v Turnově postavil turistický pavilon a zřídil expozici odborů KČT Českého ráje (1925). Turistického dnu při příležitosti této výstavy se zúčastnil i předseda KŠST Dr Guth - Jarkovský. Ve stejném roce připravil odbor ve spolupráci se župou pozemek a stavební materiál pro stavbu Riegrovy chaty na Kozákově. V roce 1927 byla otevřena Angrova stezka z Valdštejna do Sedmihorek a v roce 1928 byla dobudována stezka po Betlémských skalách. Kromě pořádání výletů, besed a přednášek pokračovala i v dalším desetiletí významná propagační činnost.

Po roce 1939 a během okupace a druhé světové války zůstala činnost sice omezena, ale nepřerušena. Odbor přebíral podle možností i některé činnosti sportovních a tělovýchovných organizací. V roce 1941 uspořádal závody ve sjezdu na lyžích s Kozákova.

1945 - 1967

Na první poválečné výroční schůzi v roce 1947 byla dobře hodnocena oživená činnost odboru, který měl v té době 251 členů. Odbor dostal do vlastnictví hrad Valdštejn, bylo jednáno o navrácení rozhledny na Kopanině, používané armádou, a o získání hradu Rotštejna. V rámci propagace vydal odbor sadu nálepek s motivy Českého ráje a instaloval velkou plastickou mapu na turnovské náměstí. Ve stejném roce se odbor rozloučil s dlouholetým značkařem JUDr A. Pařízkem.

Po únoru 1948 byl KČT včleněn do „obrozeného" Sokola a klub se tak stal jedním z odborů tělovýchovné jednoty v rámci sjednocené tělovýchovy.

Rok 1945 znamenal i obnovení Sokola a Junáka v Turnově. Obě organizace upoutaly svojí přitažlivou činností především mladou generaci, kterou získali do svých řad. Zatímco Junák navazoval na svoji tradičně romanticky zaměřenou aktivitu, v Sokole bylo cvičení v tělocvičně a na hřišti doplňováno novou přitažlivou formou - pobytem v přírodě. Jádro této činnosti se koncentrovalo v dorosteneckých složkách pod vedením zkušených cvičitelů V. Šípa a K. Nováka. Tábornickým vystoupením na všesokolském sletě v roce 1948 dorostenci reprezentovali odbor na veřejnosti. Při pracovních schůzkách, výletech a na stanových táborech pořádaných tehdy v okolí Turnova získávali cenné zkušenosti mladí cvičitelé, kteří v příštích letech sehráli významnou úlohu při pokračování činnosti „pobytu v přírodě" v Libereckém kraji.

Násilné přerušení činnosti Sokola a Junáka v roce 1949 a sloučení všech tělovýchovných a turistických složek do sjednocené tělovýchovy, zprvu do obrozeného Sokola, později do Dobrovolné sportovní organizace Jiskra a Slavoj, znamenalo ztížení organizační práce. Za cenu značného úsilí nové generace cvičitelů se však podařilo postupně podchytit širokou základnu mládeže a činnost výletovou a tábornickou s výraznými, v tehdejší době zdůrazňovanými brannými prvky, rozvinout do pravidelné celoroční práce s vyvrcholením na letním stanovém táboře. Nejen mládež, ale i členstvo přeneslo v té době těžiště své práce do přírody a uspořádalo svůj první stanový tábor v roce 1949 u přehrady v Pastvinách. V roce 1952 se podařilo získat chatu Bosna v Pasekách nad Jizerou, která po postupné přestavbě slouží mnoha generacím jako výcvikové středisko. Práce pobytu v přírodě se rozšířila o další formy - vodní turistiku, „Pleskotské hry" s romantickým zaměřením a o výkonnostně náročné puťáky pod slovenských horách.

V první polovině 50. let pracovaly vedle sebe dvě skupiny - skupina bývalého KČT jako turistický oddíl s obětavými pracovníky JUDr. A. Dymešem, J. Kobosilem, E. Hejdukem a značkařem V. Havlem a skupina pobytu v přírodě reprezentovaná mladšími, ale zkušenými cvičiteli a početnou základnou mládeže.

V roce 1957 došlo k organizačním spojení obou seskupení pod Turistickým odborem TJ Turnov - předsedou se stal Ing. arch. M. Ulmann, vedoucím cvičitelského sboru prof. L. Smutný a značkařem P. Tomáš. V následujících letech se rozšířila činnost mládeže (pracuje 7 družstev), práce členstva se organizovala ve 3 generačních skupinách, část členů přešla na výkonnostní 50 a 100 km pochody, zimní lyžařské dálkové jízdy, vysokohorskou turistiku, orientační závody a po uvolnění hranic na zájezdy do zahraničních velehor. V roce 1959 zorganizoval odbor ve spolupráci s odborem turistiky TJ Lokomotiva, jehož členstvo tvořili převážně bývalí Junáci, v Pleskotech „Sraz turistů Libereckého kraje". Rozvíjelo se plnění zápočtových cest a sportovní klasifikace. Prof. L. Smutný se stal nositelem titulu mistr turistiky. Pravidelnou se stala v zimním období přednášková činnost, značkařské soboty na jaře a dobře navštěvované výroční schůze s bohatým společenským programem.

V období 1965 - 1970 dominovala aktivita seskupení mládeže „Modrý kruh" s výraznými prvky romantiky a kultu přírody, založeného Ing. B. Slavíkem a prof. K. Zakouřilem.

Rok 1967 znamenal pro odbor těžkou nenahraditelnou ztrátu. Sedm nejlepších cvičitelů a obětavých činovníků zahynulo v lavině při výcviku ve Vysokých Tatrách.

Pleskotské hry 1952 - 1969

Od roku 1952 vymýšleli Bořivoj Slavík a Karel Zakouřil dobrodružné Pleskotské hry pro generaci kluků ve věku zhruba 12 - 18 let. Probíhaly během jarních schůzek v sokolovně a okolí a vrcholily velkou hrou v Pleskotech. Poslední tři hry organizoval/i po tragédii ve Vyských Tatrách ...

1952 Za poklady starých Inků / 1953 Staří Slované / 1954 Tajemství skalního města / 1955 Záhada pohraničí / 1956 Zlaté údolí / 1957 Návštěva z oblak / 1958 Putování Václava Vratislava z Mitrovic / 1959 Ztracená oáza / 1961 Planeta C-X / 1962 Sever proti Jih / 1964 Klášter němých / 1965 Prokletá Bonanza / 1966 Tajemství faraónů / 1967 Zelený děs / 1968 Expedice TOO-TENGRI / 1969 Kališníci.

i

1968 - 1989

V roce 1968 byl krátkodobě obnoven Sokol, s nímž navázal odbor těsnou spolupráci. Znovu se zaktivizovala činnost, byly založeny Turistické oddíly mládeže, které pak prošly novou érou stálých a putovních táborů. V té době měl odbor 225 členů. Také členstvo se pravidelně zúčastňovalo stálých táborů, jejichž vedení převzal od roku 1977 B. Vít. Ing. R. Trepera nově zorganizoval táborový turnus rodičů s dětmi. Obětavému značkaři P. Tomášovi, který pečoval o značení 30 let, pomáhal od roku 1968 náš dnešní značkař J. Šritr.

Bohatá pravidelná celoroční činnost byla od roku 1969 doplňována 15ti ročníky turistického pochodu „Jeskyněmi a slujemi Českého ráje", od roku 1972 „Achátovou stezkou" a od roku 1981 turistickou akcí „Drahokamy Turnovska". Publicistickou práci zajišťoval Ing. J. Klobouček, který zpracoval také řadu pohledových map okolí. Ing. M. Houba byl spoluautorem nového turistického průvodce po Českém ráji. Koncem 70. let nastoupila nová generace cvičitelů mládeže, měnily se a zpestřovaly formy práce. Rozšířilo se používání přesunových prostředků - kola, lodě, auta. Po roce 1980 se spojily oba turnovské odbory TJ Turnov a TJ Lokomotiva v jediný, který soustředil téměř polovinu turistů v okrese Semily. Naši členové se zúčastnili výprav do zahraničních hor Dolomit, Karpat, Altaje, Fánských hor, přechodu Islandu, treků v Himaláji i výstupů v Alpách.

Po roce 1989

Po roce 1990 došlo znovu k obnovení Sokola i Klubu českých turistů. Od roku 1992 vystupuje odbor již jako KČT Sokol Turnov. Postupně posílil členskou základnu na dnešních cca 310 členů Těsně spolupracuje se Sokolem i s ostatními organizacemi a rozvíjí svoji činnost do širokého záběru od turistiky rodičů s dětmi, přes 5 TOMů a 6 generačních skupin členstva, s použitím všech přesunových prostředků až po péči o značení.

Dle dostupných materiálů zpracoval Ing. arch. Miroslav Ulmann v říjnu 2003.