Koncepce sítě turistických značených tras


Deprecated: Funkce wp_make_content_images_responsive není podporována už od verze 5.5.0! Použijte prosím raději funkci wp_filter_content_tags(). in /data/web/virtuals/185153/virtual/www/wp-includes/functions.php on line 4859

1.1. Pěší značené trasy ( PZT)
Síť PZT v našich zemích byla postupně budována Klubem českých turistů od roku 1889 a současného rozsahu dosáhla v období před druhou světovou válkou. Z toho vyplývá, že její koncepce a současný rozsah je výsledkem dlouholetého vývoje a vychází z těchto dlouholetých zkušeností.
Síť PZT na našem území je v podstatě stabilizovaná a nelze očekávat její zásadní přestavbu nebo podstatné rozšiřování. Vzhledem k tomu, že většina turisticky přitažlivých prostorů je sítí PZT dostatečně vybavena, je možno její další rozšiřování provádět jen v jednoznačně odůvodněných případech a pokud možno takto vznikající nárůst rozsahu sítě vyrovnávat rušením jiných tras, jejichž turistický význam mezi tím poklesl nebo zcela zanikl.
Z uvedených důvodů je těžiště značkařské činnosti u PZT zaměřeno převážně na zkvalitňování stavby jejich sítě.

1.2. Stavba sítě
Základním cílem stavby sítě TZT je umožnit účelné putování po jednotlivých značených trasách turisticky nejzajímavějšími prostory a kolem nejdůležitějších objektů významných z turistického, přírodovědného, kulturně poznávacího, vlastivědného nebo historického hlediska, a to pokud možno bez zbytečných zacházek. Síť TZT má tedy:
- účelně spojovat turisticky a rekreačně nejvýznamnější objekty a prostory;
- zajišťovat spolehlivé přístupy k nim od stanic veřejných dopravních prostředků nebo přímo z center osídlení, a to pokud možno mimo silniční síť.
- poskytovat více možností volby cesty do turisticky významných prostorů nebo k turisticky významným objektům;
- umožňovat uskutečňování kratších či delších výletů a okružních vycházek zejména v rekreačních oblastech, v blízkosti center osídlení a v okolí větších parkovišť.

1.3. Hlavní a vedlejší trasy
Základní kostra sítě TZT je tvořena hlavními trasami. Jsou to trasy spojující centra osídlení nebo důležitá východiště u stanic veřejných dopravních prostředků s význačnými turistickými středisky nebo prostory.
Hlavní značené trasy vytváří základní kostru sítě TZT a jsou značeny zpravidla červenou nebo modrou vedoucí barvou.
Základní kostra sítě TZT tvořená hlavními trasami je doplněna trasami spojovacími a vedlejšími, pro které je použita zpravidla vedoucí barva zelená a žlutá, přičemž žluté barvě se dává přednost u krátkých spojek.

1.4. Způsoby značení
Turistické značení se provádí barevnými turistickými značkami a šipkami, doplněnými směrovkami a tabulkami místního názvu, poskytujícími informace o průběhu značené trasy. Na význačných rozcestích TZT, v turistických střediscích a větších sídelních celcích, pokud je v jejich okolí síť TZT, jsou značené trasy doplněny turistickými vývěsními mapami.
Základním symbolem pro značení TZT je pásová značka a šipka, kterých je použito pro značkování naprosté většiny tras KČT.

1.5. Turistické informační místo (TIM)
Všechna místa, na nichž jsou umístěny jakékoliv značkařské informační prvky (směrovky, tabulky, mapy) s výjimkou značek, a to jak na značených trasách, tak i mimo ně, se nazývají turistickými informačními místy (TIM) nebo stručně jen informačními místy.
1.5.1. Umisťování směrovek a tabulek na informačních místech
Vybavování informačních míst směrovkami a tabulkami není libovolné, ale má své pevné zásady. Směrovky a tabulky se na informačních místech umísťují tak, aby byly:
- svými textovými plochami přivráceny ke svým značeným trasám ve směru, do něhož navádí jejich směrový hrot
- texty všech směrovek a tabulek čitelné (viditelné) z jednoho místa, tj. ze středu TIM
1.5.2. Druhy nosných prvků
Nosnými prvky mohou být:
- ocelové a dřevěné typizované směrovníky
- betonové a ocelové sloupy elektrického vedení
- stromy
- zděné nebo betonové stěny
- drátěné ploty
- dřevěné hranoly a dřevěné stylové směrovníky

1.6. Směrovky a tabulky
1.6.1. Směrovky pásového značení
Základní směrovky se vztahují zpravidla jen na jednu určitou značenou trasu jedné barvy, jejíž postupné cíle a vzdálenosti k nim udávají. V hrotu směrovky je symbol příslušné značené trasy, tj. u pásového značení pás v příslušné vedoucí barvě. V záhlaví směrovky je uveden její druh a zkratka zřizovatele, v levém spodním rohu se uvádí rok výroby a v pravém evidenční číslo.
1.6.2. Tabulky místního názvu
Pro označení informačních míst i jiných důležitých bodů na značených trasách, jejichž názvy nejsou všeobecně známy nebo snadno zjistitelné, se používá tabulek místního názvu (TMN).
Textová část tabulky místního názvu je tvořena názvem příslušného místa na značené trase. Menším písmem je pod názvem uváděna nadmořská výška. Kromě těchto základních údajů lze na tabulce místního názvu uvést i maximálně dvouřádkový informační text (45 písmen na jeden řádek včetně mezer).
1.6.3. Ostatní směrovky a tabulky
Na TZT se používají další směrovky a tabulky např. směrovky okružních tras, směrovky naučných stezek, směrovky významového značení, směrovky místního značení, směrovky neznačkovaných tras, doplňkové směrovky a tabulky, upozorňovací směrovky, výstražné tabulky a popisné tabulky.

1.7. Turistické vývěsní mapy a turistické informační mapy
Turistické vývěsní mapy (TVM) a turistické informační mapy (TM), umísťované volně v terénu i ve vnitřních prostorách, slouží k poskytování základních turistických informací o znázorněném prostoru, a to zejména o průběhu turistických značených tras. Ve venkovním prostředí jsou osazovány do typizovaných stojanů nebo rámů.