Organizace turistického značení KČT v České republice

1.1. Jednotné řízení turistického značení
Klub českých turistů je současné době považován za garanta jednotného značení turistických značených tras v České republice.

1.2. Značkařské složky a jejich pracovní náplň
Značkařské složky na všech úrovních jsou jmenovány. Kromě Rady značení ÚV KČT se tak děje na návrh příslušné vyšší značkařské složky. Základní rozdělení kompetencí v oblasti značení udává Organizační řád ÚV KČT a jeho orgánů, kde se v čl. 22 uvádí:
"22.1. RZ a její krajské komise zabezpečují a zastřešují veškeré značení turistických tras."
Na území jednotlivých krajů ČR odpovídají za značkařskou činnost příslušné Krajské komise značení, které jsou odbornými jmenovanými orgány těchto sekcí. Každá Krajská komise značení si v okruhu své působnosti vytváří pro provádění konkrétní značkařské činnosti v terénu značkařské obvody.
Značkařské složky kromě složky nejvyšší jsou za svoji činnost zodpovědné svým vyšším značkařským složkám, kterými jsou také metodicky řízeny. Rada značení je odpovědná ústřednímu výboru.
Trvalým úkolem značkařských složek na všech úrovních je navazování a udržování kontaktů s orgány státní správy a samosprávy, zejména obecními, městskými a krajskými úřady (jmenovitě s jejich referáty či odbory cestovního ruchu, regionálního rozvoje, kultury, případně ochrany přírody) a dalšími institucemi (správami NP, CHKO, Lesy ČR) aj.

1.3. Rada značení Ústředního výboru KČT
RZ je odbornou složkou ÚV KČT pro zabezpečování veškeré značkařské činnosti v rámci KČT.
Odbornými sekcemi Rady značení jsou Sekce turistického značení a Sekce cykloznačení

1.4. Sekce turistického značení
Sekce turistického značení (STZ) je odbornou sekcí RZ, která ve smyslu metodiky značení, uvedené v „Učebních textech pro značkaře“, zodpovídá za jednotné provádění pásového a tvarového značení PZT (pěší), LZT(lyžařské), CZT(cyklo), JZT(jezdecké) v rámci celého KČT. K zajištění svých úkolů si STZ vytváří své krajské komise značení, které pracují jako samostatné složky v jednotlivých oblastech KČT.
STZ je koordinačním orgánem činnosti svých krajských komisí značení, jmenuje a odvolává jejich jednotlivé členy; jejich prostřednictvím metodicky a organizačně řídí značkařské obvody a zpracovává a zobecňuje jejich podněty a připomínky.
STZ si zřizuje ke své práci jednotlivé odborné komise a řídí jejich činnost:
- metodická a organizační komise sekce turistického značení
- materiálová komise sekce turistického značení
- mapová komise sekce turistického značení

schema organizační struktury značkařů:

1.5. Krajské komise značení
(1) Krajské komise značení (KKZ) řídí, usměrňují a kontrolují činnost značkařských obvodů s cílem zajistit zejména splnění plánu obnovy TZT a údržby informačních objektů; pomáhají jim při plnění těchto úkolů a v případě potřeby organizují výpomoc z jiných značkařských složek.
(2) Koordinují značkařskou činnost mezi jednotlivými značkařskými obvody i se sousedními KKZ především z hlediska vymezení značkařských hranic, instalace směrovek na hraničních informačních místech a návaznosti textů na směrovkách.
(3) Usměrňují rozmísťování informačních objektů v terénu a vedou evidenci o přidělování centrálně zajišťovaného značkařského materiálu jednotlivým značkařským obvodům.
(4) Sledují dodržování směrnic o cestovních náhradách značkařům a potvrzují věcnou i finanční správnost vykázané činnosti na vyúčtování k cestovním příkazům ke značkařské činnosti značkařských obvodů. To se týká i všech dalších dokladů o vynaložení jakýchkoliv finančních nákladů na značení.
(5) Schvalují plán činnosti a rozpočet značkařských obvodů na kalendářní rok. Na schválený plán obnovy TZT a údržby nosných prvků vystavují cestovní příkazy.
(6) Schvalují změny v síti TZT. Návrh na provedení závažné změny projednávají s přísluš-nými oblastními výbory KČT; uskutečnění závažné změny je podmíněno souhlasným stanoviskem KKZ i oblastního výboru KČT.
(7) Zpracovávají a schvalují návrhy na pojmenování turistických značených tras. Návrh na pojmenování projednávají s příslušnými oblastními výbory KČT; zavedení pojmenování je podmíněno souhlasným stanoviskem KKZ i oblastního výboru KČT.
(8) Vedou potřebnou značkařskou evidenci a odpovídají:
- za spolehlivost a aktuálnost zákresů TZT v evidenčních značkařských mapách i v dalších mapách používaných pro značkařskou činnost,
- za evidenci TZT včetně jejich kilometráže,
- za evidenci textů turistických směrovek a tabulek.
(9) Zřizují a vedou sklad značkařského materiálu.
(10) Zabezpečují výrobu a dodávky regionálně zajišťovaného značkařského materiálu.
(11) Sumarizují požadavky jednotlivých značkařských obvodů na centrálně a krajsky zajišťované materiály, provádějí jejich kontrolu z hlediska věcné správnosti a oprávněnosti a sumární požadavek na centrálně zajišťované materiály předkládají v předepsaném termínu sekci turistického značení RZ.
(12) Metodicky i organizačně zajišťují doškolování vedoucích značkařů a instruktorů značení.
(13) Provádí revize a kontroly turistického značení. S příslušnými značkařskými obvody projednávají způsob a termín odstranění zjištěných nedostatků a kontrolují jeho provedení.
(14) Zajišťují činnost spojenou s udělování služebního odznaku Turista-značkař.
(15) Ke konci kalendářního roku vypracovávají souhrnnou zprávu o značkařské činnosti ve svém kraji včetně ekonomického rozboru vynaložených nákladů.
(16) Vypracovávají návrh rozpočtu své činnosti, zejména na zabezpečení regionálně dodávaných značkařským materiálů a na doškolování vedoucích značkařů a instruktorů značení.
(17) Svolávají podle potřeby aktivy značkařských pracovníků regionu a řeší na nich důležité otázky značení, uskutečňují výměnu zkušeností a projednávají úkoly pro další rozvoj značení v regionu.

1.6. Značkařské obvody
(1) Značkařské obvody (ZOT) se podílejí na sestavování plánu značení a obnovy TZT, osazování, instalace a údržby turistických informačních objektů v terénu a po jeho odsouhlasení KKZ zajišťují jeho realizaci prostřednictvím svých značkařů nebo značkařů z jiných značkařských složek.
(2) Zabezpečují, aby vedoucí značkařských skupin ihned po ukončení prací vyplnili vyúčtování a hlášení a odeslali je co nejdříve pověřenému pracovníkovi značkařského obvodu ke kontrole.
(3) Při veškeré značkařské činnosti odpovídají za hospodárné využívání všech značkařských materiálů.
(4) Spravují evidenční a pracovní značkařské mapy se zákresy TZT a zajišťují jejich soustavnou aktualizaci.
(5) Vedou evidenci o činnosti značkařů.
(6) Vedou evidenci turistických informačních míst a odpovídají za správné směrování nově objednávaných směrovek.
(7) Kontrolují a předkládají KKZ k odsouhlasení všechny realizované cestovní příkazy ke značkařské činnosti i další doklady k vynaložení jakýchkoliv finančních nákladů na značení.
(8) Zpracovávají návrhy na změny v síti TZT a po jejich schválení KKZ je realizují.
(9) Získávají zejména z řad členů odborů KČT nové zájemce o značení a zaškolují je. Zajišťují výchovu zaškolených značkařů. Navrhují ty, kteří splňují stanovené podmínky, na školení vedoucích značkařů.
(10) Ve stanovených termínech předkládají KKZ návrhy na udělení odznaku Turista- značkař těm svým značkařům, kteří splnili stanovené podmínky. Při udělení odznaku vyšší třídy zajišťují vrácení odznaku nižší třídy.
(11) Ve stanovených termínech a v souladu s plánem činnosti předkládají KKZ požadavky na centrálně a krajsky zajišťovaný značkařský materiál.
(12) Ke konci kalendářního roku zpracovávají zprávu o značkařské činnosti včetně finančního čerpání schválené rozpočtované částky z účelové státní a krajské dotace i z místních prostředků.
(13) Svolávají jarní a podzimní aktivy značkařských pracovníků značkařského obvodu a na nich řeší důležité otázky značení, uskutečňují výměnu zkušeností a projednávají úkoly pro další rozvoj značení ve značkařském obvodu.

1.7. Vymezení značkařských hranic
Hraniční značkařské body na trasách přecházejících hranice území sousedících značkař-ských složek se nestanovují na jednotlivých TZT volně v terénu (např. na správní hranici), ale na určitých turistických informačních místech.